Login with Facebook Yardım SSS Hakkımızda Bize Ulaşın
eKibris.com
Hoş Geldiniz. Üye Girişi burada! Yada hemen Üye Ol!
  • Detaylı Arama

eKIBRIS.com herkes için eðlenceli ve faydalý bir deneyim olmayý amaçlar. Her türlü alýþveriþte olduðu gibi, burada da alýþveriþ risk taþýr, bu yüzden belirtilen koþullarý ve þartlarý siteye katýlmadan once anlamanýz mutlaka tavsiye edilir. Eðer bu sitede kullanýcý sözleþmesine aykýrý olduðunu düþündüðünüz bir ürün listelenmiþse lütfen bize bildirin.


1. Tanýmlar

Site: www.ekibris.com isimli alan adý, bu alan adýna baðlý diðer alan adlarý ve içerdiði web sitesidir.

Kullanýcý: Siteye üye olan ve Kullanýcý Sözleþmesi’nde belirtilen þartlar çerçevesinde siteyi kullanan gerçek veya tüzel kiþi.
Ürün: Sitede listelenmiþ mal veya hizmet.
Alýcý: Sitede satýþa sunulan ürünleri, sitenin sunduðu hizmetleri kullanarak satýn alan kullanýcý.
Satýcý: Hukuken sahip olma hak ve yetkisinde olduðu mal, mülk veya hizmetleri sitede sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, diðer kullanýcýlara satýþa sunan kullanýcý.

2. Hesap Dondurma ve Silme Hakký

Aþaðýda belirtilen durumlarda eKIBRIS.com, herhangi bir kullanýcýnýn listelediði ürünü ve/veya açýk artýrmayý siteden geçiçi olarak kaldýrma/tamamen silme; kullanýcý hesabýný geçiçi olarak kapatma veya tamamen silme hakkýna sahiptir. Belirtilen durumlarda; güvenli alýþveriþi engelleyici bir durumda; veya sitenin kötü niyetle kullanýlmasý durumunda veya herhangi bir þüpheli durumda soruþturma süresince ilgili üye hesabý ve/veya listelenmiþ ürünleri dondurulur. Eðer soruþturma sonunda kullanýcý hatalý görülürse eKIBRIS.com bu hesabý tamamen kapatma hakkýna sahiptir. Bu durumlar þu þekilde belirlenmiþtir:

a) Sitenin genel kullaným koþullarý ve Kullanýcý Sözleþmesi'ne uymamak.

b) Þüpheli ürün listelemek.

c) Belirli bir kuralý sürekli olarak ihlal etmek.

d) Teklif sunulan veya Hemen Al opsiyonuyla satýn alýnan bir ürünü ödememek.


3. Hesabýnýz

eKIBRIS.com’da listelenen ürünlerden, listeleme içeriklerinden ve site üzerinden gönderilen e-posta içeriklerinden ve/veya site üzerinden gerçekleþtirilen her türlü faaliyetten tamamen kullanýcý sorumludur.


Site kullanýcýlarý, listeledikleri ürünlerin bilgi ve içeriklerinin ve/veya satýn aldýklarý ürünlerin hukuka uygun olduðunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Satýþa sunacaðý veya satýn alacaðý veya teklif sunacaðý ürünün kanunlara aykýrý olmadýðýný kontrol etmek kullanýcýnýn kendi sorumluluðudur.


Siteyi kullananlar yasadýþý, taciz edici, iftira eden, kötüleyici, tehdit edici, zararlý, müstehcen, ve/veya diðer uygunsuz materiyali siteyi kullanarak yayýnlamamayý, yaymamayý, ve/veya herhangi bir yöntemle iletmemeyi ve belirtilen þekillerde faaliyette bulunmamayý kabul eder. eKIBRIS.com'da pornografik içerikli ürünlerin satýþý yasaktýr. Kullanýcýlar yasal suç kapsamýna girebilecek veya yasal suç kapsamýna giren ve/veya yasal suçu teþvik edici ve/veya kamu zararýna yol açabilecek veya açan herhangi bir materiyali siteyi kullanarak yayýnlamamayý, yaymamayý ve herhangi bir yöntemle iletmemeyi ve bu gibi faaliyetlerde bulunmamayý kabul eder.


eKIBRIS.com kullanýcýlarýnýn, Kullanýcý Sözleþmesi’ne ve/veya hukuka aykýrý olarak listeledikleri ve/veya satýn aldýklarý ürünlerden, site üzerinden gerçekleþtirdikleri faaliyetlerden ve üçüncü þahýslarýn uðradýklarý veya uðrayabilecekleri maddi ve/veya manevi ve/veya duygusal sýkýntýdan, ve/veya kayip(lar)dan ve zarar(lar)dan, doðrudan veya dolaylý olarak eKIBRIS.com ve/veya eKIBRIS.com çalýþanlarý ve/veya site sahip(ler)i sorumlu tutulamaz.


4. Üyelik

Bu siteye ancak yasal olarak baðlayýcý sözleþmeye girebilecek reþit bireyler üye olabilir. Reþit olmayan kiþilerin (18 yaþýndan küçük veya yasal sözleþmeye giremeyecek durumda) siteye üye olmasý yasaktýr. Yaþýný ve detaylarýný doðru girmeyen üyenin hesabý derhal kapatilacaktýr.


5. Genel Kullaným Koþullarý

Bu site satýcýlarýn ürünlerini satýþa sunmalarýnda ve alýcýlarýn satýcýlarýn ürünlerine teklif sunmalarýnda ve/veya ürünlerini satýn almalarýnda aracý bir ortam rolündedir. Site, alým ve satýmlarda yer almaz. Bu yüzden sitenin, satýlan ürünlerin güvenilirliði, güvenliði, kalitesi ve yasallýðýyla ilgili ve listelenen ürün detaylarýnýn ve bilgilerinin gerçeklik ve netliðiyle ilgili, listelenen ürünlerin satýlabilirliði, satýcýnýn elinde ürünün olup olmadýðý ve satýn alan üyenin ürünü gerçekte alýp almaycaðýyla ilgili hiçbir þekilde kontrolü yoktur. Site, ürünü satýþa koyan satýcýnýn satýþý tamamlayýp tamamlayamayacaðýný ve/veya ürüne teklif sunan ve/veya satýn alan alýcýnýn alýmý tamamlayýp tamamlayamayacaðýný control edemez. Her alýcý ve/veya her satýcý site üzerindeki faaliyetlerinden kendi sorumludur ve eKIBRIS.com’u kullanýcýlarýn faaliyetleri hiçbir þekilde baðlamaz. Ayrýca, site üzerinden faaliyetlerde yabancý ülke vatandaþlarýyla ve reþit olmayýp reþit olmadýðý belirlenemeyen ve yalan bilgi ve beyanda bulunan kiþilerle alýþveriþ yapma riski vardýr. Sitede üyeliði olan bir kullanýcý bu riskleri kabul eder.


Site, açýk artýrma opsiyonuyla satýlmýþ olan ürünlerden; posta ve transitte kaybolmuþ ve/veya zarar görmüþ ve/veya denetim süresince tutulmuþ ürünlerden; yanlýþ ürün bilgi ve tanýmlarýndan ve/veya diðer hukuka ve Kullanýcý Sözleþmesi’ne aykýrý faaliyetlerden sorumlu deðildir. Site üzerinden herhangi bir ürünün satýn alýnmasýndan ve/veya tedarik edilmesinden ve/veya satýlmasýndan doðan kazanç kaybýný da kapsamak suretliyle herhangi bir kiþisel, ticari, maddi ve manevi kayýptan site sorumlu tutulamaz.


Sitedeki listelemelerin içeriðinden site hiçbir þekilde sorumlu deðildir, fakat hileli bir alýþveriþten dolayý maðdur olmuþsanýz site size yardým için elinden geleni yapacaktýr.


6. Kanunlar
Bu Kullanýcý Sözleþmesi K.K.T.C. yasalarýna baðlý olarak düzenlenip kullanýlacaktýr. Herhangi bir anlaþmazlýk yalnýzca K.K.T.C. mahkemelerince karara baðlanacaktýr.